സ്വയംപര്യാപ്തന്‍

വായില്‍ വെള്ളമൂറുന്നു

കൊഴുത്തു തടിച്ച്
മുഴുത്തുരുണ്ട്...
വായില്‍ വെള്ളമൂറുന്നു

അറത്തെടുത്ത്
ഉപ്പുകൂട്ടി
മുളകുകൂട്ടി
ചുട്ടെടുത്താല്‍...
ഹൊ! വായിലിപ്പം കപ്പലോട്ടാം!!

വയറുകുറച്ച്
സിക്സ്പാക്കപ്പാക്കാന്‍
കരാറെടുത്ത
ഇന്‍സ്ട്രക്റ്ററെ പേടിയാണ്
എന്നിട്ടും...

ഞാനെന്നെതന്നെ
മുറിച്ച്... മുറിച്ച്...

എല്ലാം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു
ഒരു മുട്ടുമില്ല
അന്നത്തിനന്നം
തിന്നുംതോറും വളരുന്ന ഞാനും.
മുറിച്ചെടുക്കുമ്പോള്‍
അളവുകള്‍
പാകമാകുന്നു

സ്വയം പര്യാപ്തനാണ്
തിന്നും തോറും വളരുക
വളരും തോറും തിന്നുക
സമൂഹമേ എന്നെക്കണ്ട് പഠിക്ക്...

Related Posts with Thumbnails

പിന്തുടരുന്നവര്‍

  © Blogger template Noblarum by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP