ബ്രാ

ബ്രാ.., ഒരു കരച്ചിലാണ്
കരച്ചിലിലെ കവിതയെ
അമ്മാ..., അമ്മായെന്നോ
മ്‌മ്പ്രാ...മ്പ്രോ ന്നോ
തിരുത്തിവായിക്കുന്നത്
വായനക്കാരന്റെ
പത്രസ്വാതന്ത്ര്യം.

Related Posts with Thumbnails

പിന്തുടരുന്നവര്‍

  © Blogger template Noblarum by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP